English Deutsch 日本語 한국어 简中 繁中
 +886-2-2273-0060  
 
首页 公司简介 产品介绍 料号查询 多料号查询 库存资料 与我们联络 会员注册
 
 
库存资料
这是丞集库存表, 如果需要任何料号欢迎使用料号搜寻或与我们联络。如果您所查的部分是没有库存,我们训练有素的工作人员能协助您找到它并迅速提供有竞争力的价格。

我们提供PDF格式的完整的库存清单,请点击下载丞集的库存资料。或者请联络我们。r> 通过电子邮件发送您的查询信息 !

  库存料号查询 :  可输入一(多)个字母查询料号.
品牌 : A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  其他 
找到 - 721 笔资料
料号 品牌 数量 D/C PKG SPEC
 28R1103000  LAIRD 13  20  BULK  RoHS 
 CM2545X171B10  LAIRD 176  2037  TRAY  RoHS 
 HI1206T161R10  LAIRD 2000  2122  REEL  RoHS 
 MAF95029  LAIRD 22  12  T/R  RoHS 
 MP0760100  LAIRD 211  20  BULK  RoHS 
 TYS4018220M10  LAIRD 3000  1625  T/R  RoHS 
 HWS30012PV  LAMBDA 16  09  BOX   
 1252P0700T  LANDWIN 1728  07  BAG  RoHS 
 7303P34131  LANDWIN 998  08     
 7303P40131  LANDWIN 974  08     
 LFH1201P1  LANKOM 10  0922  TUBE   
 LFH1203P1  LANKOM 15  0936  TUBE   
 LFH41S  LANKOM 267  0247  T/R   
 LFH82P1  LANKOM 1237  TUBE   
 LG2410S1  LANKOM 17  0939     
 LG2413S1A  LANKOM 11  1443  T/R  RoHS 
 SQH40BC  LANKOM 30  0838  TUBE   
 SQH44W  LANKOM 18  0303  TUBE  LEADED 
 PEF4268TV1.2  LANTIQ 257  10  T/R  RoHS 
 PSB50600HLV1.2  LANTIQ 900  1125  T/R  RoHS 
 40952B04  LARGAN 4912  11  TRAY  RoHS 
 PB5D40FVL2  LARGAN 3013  99  TRAY   
 GAL16LV8D3LJ  LATTICE 841  0046  TUBE  LEADED 
 GAL16V8D15LJ  LATTICE 1372  00  TUBE  LEADED 
 GAL16V8D15LJN  LATTICE 10    BAG   
 GAL16V8D15LPN  LATTICE 1338  TUBE  RoHS 
 GAL16V8D25LJ  LATTICE 11  0001  TUBE  LEADED 
 GAL16V8D25LJ  LATTICE 100  9538  TUBE  LEADED 
 GAL16V8D25LJ  LATTICE 212  9834  TUBE  LEADED 
 GAL16V8D25LPN  LATTICE 1340  TUBE  RoHS 
 GAL16V8D7LJN  LATTICE 78  0716  TUBE  RoHS 
 GAL18V10B20LP  LATTICE 86    TUBE   
 GAL22V10D10LJ  LATTICE 01     
 ICE65L04FLCB132C  LATTICE 127  10  TRAY  RoHS 
 ISPLSI1032E70LT  LATTICE 31  04  TRAY  LEADED 
 ISPLSI2032150LJ  LATTICE 876  9721  TUBE  LEADED 
 ISPLSI2032180LT48  LATTICE 2173  00  TRAY  LEADED 
 ISPLSI203280LT44  LATTICE 4216  9939  TRAY  LEADED 
 ISPLSI2032VE110LT44  LATTICE 50  0542  TRAY   
 ISPLSI2032VE110LT44  LATTICE 1000  05  TRAY   
 ISPLSI2032VE110LTN44  LATTICE 10  0610  TRAY   
 ISPLSI2064E100LTN100  LATTICE 10  1514  TRAY  RoHS 
 ISPLSI2064VE100LTN100  LATTICE 87  0905  TRAY  RoHS 
 ISPLSI2096VE100LT128  LATTICE 12  0429  TRAY  LEADED 
 ISPLSI2096VE100LT128  LATTICE 200  0434  TRAY  LEADED 
 ISPLSI2128E100LT176  LATTICE 18    TRAY   
 ISPPACCLK5406D01SN48C  LATTICE 52  1135  TRAY  RoHS 
 LC4032C75T44C  LATTICE 5538  04  TRAY   
 LC4032V7510I  LATTICE 130  0446  TRAY   
 LC4032ZE7TN48C  LATTICE 0951  BULK  RoHS 
 LC4064V5T48C  LATTICE 0606  TRAY   
 LC4064V75T100I  LATTICE 15    BULK  TQFP-48 
 LC4064ZC75M132C  LATTICE 864  0414  TRAY  LEADED 
 LC4064ZC75MN132C  LATTICE 2890  05  TRAY  PB FREE 
 LC4128V5T10075I  LATTICE 315  0324  TRAY   
 LC4128V5T100C  LATTICE 315  0324  TRAY   
 LC4128V5TN100C  LATTICE 180  0608  TRAY  PB FREE 
 LC4128V75TN100C  LATTICE      
 LC4128V75TN100C  LATTICE 0534     
 LC4128V75TN100C10I  LATTICE 0534     
 LCMXO2256HC4SG32C  LATTICE 11    TRAY   
 LCMXO256C3MN100C  LATTICE 96  1339  TRAY  RoHS 
 LCMXO256C3MN100C  LATTICE 299  14  TRAY  RoHS 
 LCMXO256C3MN100C  LATTICE 1073  1341  TRAY  RoHS 
 LCMXO256C3MN100C  LATTICE 1304  13  TRAY  RoHS 
 LCMXO2640HC4TG100C  LATTICE 136  1827  TRAY  RoHS 
 LCMXO640C3MN0C  LATTICE 0746  TRAY   
 LCMXO640C3MN100C  LATTICE      
 LCMXO640C3MN100C  LATTICE 80  1541  TRAY  RoHS 
 LCMXO640C4FTN256C3I  LATTICE 15  17  TRAY  RoHS 
 LFEC6E3Q208C  LATTICE 16  0536  TRAY  PB FREE  
 M4A31286410VC  LATTICE 19  0615  TRAY   
 M4A31286410VC  LATTICE 65  0603  TRAY   
 M4A31286410VNC  LATTICE 0710  TRAY  RoHS 
 M4A31929610VC  LATTICE 29  0618  TRAY   
 M4A325616010YC  LATTICE 59  0232  TRAY  LEADED 
 M4A51286410VNC  LATTICE 12  07  TRAY   
 M4A532325VNC48  LATTICE 1141  BULK  RoHS 
 SII3132CNU  LATTICE 43  1716  TRAY  RoHS 
 LCF11E0618RD0RLK  LCN 2000  14  T/R  RoHS 
 LD6904GU  LEADTREND 40    TAPING   
 LD6969GU33  LEADTREND 378    T/R  PB FREE 
 LD7266CGDHW  LEADTREND 400    TAPING   
 LD7268PL  LEADTREND 4750  04  T/R   
 LD7535BL  LEADTREND 994  1025  T/R  RoHS 
 LA404211  LEDTECH 148    TUBE   
 LN397411M1  LEDTECH 5363  08  TUBE  RoHS 
 LT0302G6Y1UR9  LEDTECH 5940  09  BAG   
 LT031243UR91  LEDTECH 3450  09  BAG   
 LT033243UR91  LEDTECH 3468  09  BAG   
 LT03B24DUAC3Z  LEDTECH 3468  09  BAG   
 LT8A7341T4  LEDTECH 3652  15  T/R  RoHS 
 SML0606ERUGTR  LEDTRONICS 2232  11  T/R  RoHS 
 LE88221DLC  LEGERITY 267  1228  TRAY   
 LE89116QVC  LEGERITY 10  1227  TRAY   
 LE89810BSC  LEGERITY 10    TUBE   
 ECVE3476M16R1  LELON 895  08  T/R  RoHS 
 MEK472M2GD115  LELON 14  13  BOX  RoHS 
 VE101M1VTR0607  LELON 900    T/R  RoHS 
 VE16V101MF55R  LELON 195  10  T/R  RoHS 
 VE216V101MF55R  LELON 170  07  T/R   
 VE216V470MF55R  LELON 1000  08  T/R  RoHS 
 VE316V221MF80R  LELON 769  10  T/R  RoHS 
 VE316V221MF80R  LELON 836  07  T/R   
 VE350V100ME55R  LELON 828  07  T/R  RoHS 
 VZH101M1CTR0606  LELON 1934  08  T/R   
 VZH221M1VTR1010KJS  LELON 3000  17  T/R  RoHS 
 VZH330M1CTR0606  LELON 1885  08  T/R   
 VZH35V221MG10R  LELON 355    T/R  RoHS 
 VZH35V221MG10R  LELON 2500  09  T/R  RoHS 
 VZH470M1CTR0606  LELON 1224  08  T/R   
 VZH471M1ETR1010DW  LELON 79  1704  T/R  RoHS 
 LA50P  LEM 20    BOX   
 LA55P  LEM 24    BOX   
 L034GD  LENOO 1000    BAG  RoHS 
 L034GDHT  LENOO 720       
 L034MD  LENOO 1176  06  BOX   
 L034SGD  LENOO 20       
 L034SYD  LENOO 20       
 L214GD  LENOO 990  07  BOX  RoHS 
 L214MD  LENOO 990  06  BOX  PB FREE 
 L214YD  LENOO 990  07  BOX  RoHS 
 L364HGGGGDHT  LENOO 120       
 L383HBD590MAHT  LENOO 30       
 L383HPDMAHT  LENOO 30       
 L394HBD590302BHT  LENOO 60       
 L394HGDH302BHT  LENOO 240       
 L394HGGDHT  LENOO 30       
 L394HPDH302BHT  LENOO 60       
 L394HSB2C2L314HT  LENOO 60    BAG   
 L514HSBLC1LMP01  LENOO 585  1720  BULK  RoHS 
 L573HSBLL2LHT  LENOO 30       
 L573HURT389SYGWA  LENOO 232       
 L573HURTHTLEH56  LENOO 1660  11  BAG  RoHS 
 LS250SRC  LENOO 2327  04  T/R   
 LS250YC  LENOO 995  04  T/R   
 LS270SGCML  LENOO 4000  12  T/R   
 LS290GC  LENOO 8034  12  T/R  RoHS 
 LS290YC  LENOO 4653  12  T/R  RoHS 
 LS295SBSBLC  LENOO 3428  11  T/R  RoHS 
 LBT124  LETEX 3000  17  TUBE  RoHS 
 LXT914PC  LEVEL ONE 25  95  TUBE  PLCC 
 LXT972ALC  LEVEL ONE 16  0051  TRAY  LEADED 
 LXT972LC  LEVEL ONE 34  00  TRAY   
 LXT982QC  LEVEL ONE   TRAY   
 SK70720PE  LEVEL ONE 26  9740  TUBE  LEADED 
 PC35H12  LEXAR 915  15  T/R   
 GD75232D  LG 713  97    SMD 
 LM240WU9SLA1  LG     RoHS 
 LP141WX3TLN1  LG 11    RoHS 
 LP154WX4TLCB  LG 09     
 TALNH202T  LG 5369  06  BOX  PB FREE 
 TDTCG501D  LG 260  11  BOX  RoHS 
 Z8400BPS  LG 1881  9641  TUBE   
 RH10F  LIAN LI   BOX   
 DIUC1007R22KAD1W  LIANZHEN 1414  1651  BOX  RoHS 
 DIUC1007R22KAD1W  LIANZHEN 2700  1651  BOX  RoHS 
 DIUC1007R22KAD2W  LIANZHEN 1108  19  BOX  RoHS 
 DIUC1007R22KAD2W  LIANZHEN 4416  1828  BOX  RoHS 
 DIUC1007R22KAD4W  LIANZHEN 2587  19  TRAY   
 IAM1109R22MNV1W  LIANZHEN 354       
 IAM1109R22MNV1W  LIANZHEN 989  18  TRAY   
 ICF1091R1MWM2W  LIANZHEN 1266  17  TRAY   
 IMC0808R33MAD2W  LIANZHEN 297       
 IMC0808R33MAD2W  LIANZHEN 3200  18  BOX   
 IMD0806R80MJY1W  LIANZHEN 412    TRAY   
 IMD13102R0MJY1W  LIANZHEN 24000  17  TRAY   
 IMD13102R0MJY1W  LIANZHEN 26400  18  TRAY   
 IMD13102R0MJY1W  LIANZHEN 36000  18  BOX   
 IMO09081R0MJY1W  LIANZHEN 268    TRAY   
 IMO09081R0MJY1W  LIANZHEN 60000  17  BOX  RoHS 
 IMO09082R2MJY1W  LIANZHEN 3000  18  BOX   
 SIFP0607GZR15MJY1W  LIANZHEN 12600  18  T/R   
 SIUC0706HER20MJY1W  LIANZHEN 12000  18  T/R  RoHS 
 SIUC0811HB1R0MAM1W  LIANZHEN 1600  18  T/R   
 SIUC0906GFR22MJY1W  LIANZHEN 4600  18  T/R  RoHS 
 SPF60452R2MAD1W  LIANZHEN 6000  18  T/R   
 SPI04032R2JY2W  LIANZHEN 72000  1811  T/R  RoHS 
 LH06038P1A1A0101  LIGHTHOUSE 1763  0709    RoHS 
 BLBJF3V1A  LIGITEK 4700  1226  BAG   
 LA140BGPF  LIGITEK 105  08  BAG   
 LA186B9SEFPF  LIGITEK 3651  10  BAG   
 LA186BYPF  LIGITEK 4069    BAG  Pb FREE 
 LA38B70G1PF  LIGITEK 710  14  BAG  RoHS 
 LA38B70SE1PF  LIGITEK 373  13  BAG   
 LA62B3YG1PF  LIGITEK 871    BAG   
 LA73B1GXGPF  LIGITEK 1988  10  BAG  RoHS 
 LA73B1GYH  LIGITEK 436  10  BAG   
 LFH3360PF  LIGITEK 196    BAG  Pb FREE 
 LG1109UGCTR  LIGITEK 2612  12  T/R   
 LG110HRFCT  LIGITEK 81  12     
 LG12240  LIGITEK 5934    BAG   
 LG150SRF9UGCT  LIGITEK 4582    T/R  Pb FREE 
 LG192GCT  LIGITEK 15    RoHS 
 LG192HYCT  LIGITEK 213  08  T/R  RoHS 
 LGMIM5383K2F499  LIGITEK 4500    BAG  RoHS 
 LHG2092R1PF  LIGITEK 1902  10  BAG   
 LY9553TR1  LIGITEK 87  09     
 LA8000CD  LINEAR ARTWO 650    T/R  Pb FREE 
 LA8003CD  LINEAR ARTWO 5835  11  T/R  RoHS 
 LA8517JG  LINEAR ARTWO 200    TUBE   
 LX838400CDD  LINFINITY 26  0132  TAPING  LEADED 
 SG3526BN  LINFINITY 46  0019  TUBE   
 SG3526BN  LINFINITY 191  0206  TUBE  LEADED 
 SG3842M  LINFINITY 3517  94  TUBE   
 DT1003C71F07A  LING YANG 4564  1008  BOX  RoHS 
 GS6269SN  LINKAS 37  1149  TUBE   
 LS2963S  LINKAS 78  0410     
 LAN116452  LINKCOM 194  0652  T/R  Pb FREE 
 DDRRA20001TP9D  LINKTEK 270  1143  T/R  RoHS 
 DDRRK20410TP5B  LINKTEK 150  12  T/R   
 1SS400  LISION 300  10  TAPING  RoHS 
 A44  LISION 1000  08  T/R  RoHS 
 LS2305PGT3L  LISION 3711  15  T/R  RoHS 
 LS2315PNGT6L  LISION 232  1116  T/R  RoHS 
 MBRD10100CTG  LISION 91  1114  T/R  RoHS 
 MBRD10200CTG  LISION 2500  1318  T/R  RoHS 
 P6SMBJ6.0A  LISION 790  08  T/R  RoHS 
 PS34063AS8R  LISION 550  1428  T/R  RoHS 
 PS4148NS  LISION 50    TAPING   
 PS78M05GTC2R  LISION 1092  1238  T/R  H Free 
 SK54  LISION 1287  08  T/R  RoHS 
 SS310B  LISION 10457  14  T/R  RoHS 
 DLF1068  LITEMAX   BOX   
 1N4004  LITEON 4472  9803  T/R  LEADED 
 1N4004  LITEON 5000  0353  T/R  LEADED 
 1N4148WSF  LITEON 2953    T/R  RoHS 
 1SS355  LITEON 20738  12  T/R   
 3SF170N2  LITEON 76    TRAY   
 B160DICT  LITEON 44  0103  TAPING  LEADED 
 B240A  LITEON 3402  1220  T/R  RoHS 
 B3100B  LITEON 747    TAPING   
 B340AF  LITEON 91  0946  T/R  RoHS 
 B340AF  LITEON 37994  0522  T/R  PB FREE 
 DF06M  LITEON 3235    TUBE   
 ES1G  LITEON 6981  1232  T/R  RoHS 
 HD06  LITEON 2000  15  T/R  RoHS 
 HD06F  LITEON 2644  0831  T/R  RoHS 
 L10MF1  LITEON 115    TRAY   
 L13ESD5V0CE2  LITEON 3423  10  T/R  H Free 
 L25L5V0CB2  LITEON 2285  1834  T/R  RoHS 
 L30ESDL5V0C64  LITEON 1994    T/R  RoHS 
 LD433Y  LITEON 490       
 LSP5503ESAC  LITEON 100  0927  TAPING  RoHS 
 LT2323E  LITEON 1000    T/R  RoHS 
 LTD5521AE  LITEON 174    TUBE   
 LTEC1906R14  LITEON 1071  1616  T/R  RoHS 
 LTER38386SS  LITEON 541  17  T/R  RoHS 
 LTL14CM4H025A  LITEON 1374  1446  BAG  RoHS 
 LTL14CM7H025A  LITEON 405  1643  TRAY  RoHS 
 LTL1BEHJ  LITEON 4843  06  BAG  PB FREE 
 LTL42M8NH025A  LITEON 3630  1447  BAG  RoHS 
 LTL433G  LITEON 1422    BAG   
 LTPLC014WF  LITEON 2500  09  T/R   
 LTR301ALS01  LITEON 1991  1226  T/R  RoHS 
 LTS360G  LITEON 4945  07  TUBE  PB FREE BIN:K4 
 LTSTC150CKT  LITEON 11283  02  T/R  LEADED 
 LTSTC150KGKT  LITEON 594  1442  T/R   
 LTSTC150KGKT  LITEON 7991  0653  T/R  PB FREE 
 LTSTC155KGJRKT  LITEON 948  1422  T/R  RoHS 
 LTSTC155TBJSKT  LITEON 2262  1043  T/R   
 LTSTC170KGKT  LITEON 601  1234  T/R   
 LTSTC170TBKT5A  LITEON 3418  1019  T/R  RoHS 
 LTSTC190AKT  LITEON 393  03  T/R  LEADED 
 LTSTC190EKT  LITEON 2000  0331  T/R  LEADED 
 LTSTC190KFKT  LITEON 78    TAPING  Pb FREE 
 LTSTC190KGKT  LITEON 70  1524  T/R  RoHS 
 LTSTC190KGKT  LITEON 1282  0731  T/R  5ND 
 LTSTC190KGKT  LITEON 1987  0828  T/R  RoHS 
 LTSTC190KGKT  LITEON 2074  1014  T/R   
 LTSTC190KGKT  LITEON 2081  1022  T/R   
 LTSTC190KGKT  LITEON 2833  0652  T/R  RoHS 
 LTSTC190KGKTC  LITEON 1864  09  T/R  RoHS 
 LTSTC190KRKT  LITEON 82    T/R  Pb FREE 
 LTSTC190KRKT  LITEON 1091  0632  T/R 
 LTSTC190KRKT  LITEON 1987  0822  T/R  RoHS 
 LTSTC190KSKT  LITEON 1347  1503  T/R   
 LTSTC190KSKT  LITEON 2095  1012  T/R   
 LTSTC190TBKT  LITEON 2745  0510  T/R  LEADED 
 LTSTC191KGKT5A  LITEON 4339  1148  T/R   
 LTSTC191TBKT  LITEON 6431  13  T/R  RoHS 
 LTSTC191TBKT5A  LITEON 1685  0946  T/R  Pb FREE 
 LTSTC191TBKT5A  LITEON 1985  0648  T/R  Pb FREE 
 LTSTC191ZBKTQ  LITEON 3082  1039  T/R   
 LTSTC193TBKT5A  LITEON 1987  0823  T/R  RoHS 
 LTSTC193TBKT5A  LITEON 2934  1009  T/R   
 LTSTC195KGJRKT  LITEON 3007  0713  T/R  RoHS 
 LTSTC195KGJRKT  LITEON 3750  1212  T/R   
 LTSTC195KGJSKT  LITEON 2908  0739  T/R  RoHS 
 LTSTC195TBKFKT  LITEON 3636  1233  T/R  RoHS 
 LTSTC195TBKFKT5A  LITEON 1687  1028  T/R  RoHS 
 LTSTC281TGKTQ  LITEON 2573  1348  T/R   
 LTSTC295TBJRKT5A  LITEON 2060  1646  T/R  RoHS 
 LTSTC930KFKT  LITEON 1721  1348  T/R   
 LTSTS110TBKTAD  LITEON 2664  1126  T/R   
 LTSTS271TBKT  LITEON 125    TAPING  Pb FREE 
 LTSTS320KGKT  LITEON 2798  1433  T/R  RoHS 
 LTSTS320TBKT5A  LITEON 1023  1433  T/R  RoHS 
 LTSTS323KFKTQ  LITEON 2877  1222  T/R   
 LTSTS326KGJRKT  LITEON 1000  1554  T/R  RoHS 
 LTV217AG  LITEON 11    T/R  RoHS/Batch:A 
 LTV217CG  LITEON 2950    T/R  RoHS 
 LTV357T  LITEON 822  06  T/R 
 LTV357TB  LITEON 481    TAPING   
 LTV357TB  LITEON 1400  1530  T/R  RoHS 
 LTV816STA1C  LITEON 1615  14  T/R  RoHS 
 LTV816STA1C  LITEON 5000  1514  T/R  RoHS 
 LTV817B  LITEON 15  0428  TUBE  Batch: B 
 LTV817C  LITEON 52  0340  TUBE  LEADED 
 LTV817S  LITEON 650  0810  BROKEN REEL  RoHS/Batch:C  
 LTV817STA  LITEON 469  1044  T/R  RoHS 
 LTV817STA  LITEON 790    T/R 
 LTV817STA  LITEON 1167  0516  T/R  PB FREE 
 LTV817STA1C  LITEON 23  11  TAPING  RoHS 
 LTV817STAB  LITEON 2719  1452  T/R  RoHS 
 LTV827  LITEON 50  98  TUBE   
 LTV827  LITEON 86  98  TUBE   
 LTV827CD  LITEON 10  9811  TUBE   
 LTV847S  LITEON 180  03  TUBE  LEADED 
 LTW010GCGBQ  LITEON 3184  09  T/R   
 LTW270TLA  LITEON 2948  1035  T/R   
 LTW270TLA  LITEON 3281  09  T/R  RoHS 
 LTWC191TS5  LITEON 1337  14  T/R  RoHS 
 LTWC193TS5B  LITEON 6612  09  T/R   
 LTWC195DCKFQ  LITEON 3114  14  T/R  RoHS 
 LTWC195DSKF5A  LITEON 2055    T/R  RoHS 
 MBR6045PT  LITEON 119  0722  TUBE   
 MMBT3906  LITEON 2278  15  T/R  RoHS 
 MMSZ5245BF  LITEON 4814    T/R  RoHS 
 MOC3023  LITEON 111  0830  TUBE   
 OB2268AP  LITEON 169  05  TUBE   
 P6KE200A  LITEON 4000  12  T/R  RoHS 
 PB151M  LITEON 1845  9702  BOX  LEADED 
 PR1505  LITEON 890  0334  BOX  LEADED 
 PS21422Q1LF  LITEON 20    BOX  RoHS 
 RS1J  LITEON 4266  1250  T/R  DO-214AC 
 S1B  LITEON 120       
 SB360  LITEON 1000  9224  BOX  LEADED 
 SB540  LITEON 362  08  BAG  RoHS 
 SBG1040CT  LITEON 14  0928  T/R  RoHS 
 SBL1060CT  LITEON 270  04  TUBE   
 SBL2040CT  LITEON 981  05  TUBE   
 SBL4040PT  LITEON 210  01  TUBE   
 SBL6040PT  LITEON 19  06  TUBE   
 SM4002  LITEON 178    T/R   
 SMCJ5.0AF  LITEON 1765  1206  T/R  RoHS 
 SMCJ58CA  LITEON 2895  07  T/R  RoHS 
 STPR2020CT  LITEON 55  04  TUBE   
 WCBN807AQ2  LITEON 17  BAG   
 0251005.NRT1L  LITTELFUSE 3463  18  T/R  RoHS 
 0429001.WRM  LITTELFUSE 3000  00  T/R   
 0429003.WRM  LITTELFUSE 637    T/R   
 0433.500NR  LITTELFUSE 2380    T/R   
 0437.3.5WR  LITTELFUSE 347    T/R   
 0437005.WR  LITTELFUSE 2595  17  T/R  RoHS 
 0437008.WR  LITTELFUSE 70  17  TAPING  RoHS 
 043701.5WR  LITTELFUSE 2726  1120  T/R  RoHS 
 0448015.MR  LITTELFUSE 240  1429  T/R  RoHS 
 0451.500MR  LITTELFUSE 1084  03  T/R  LEADED 
 0451003.MRL  LITTELFUSE 434  16  T/R  RoHS 
 0451005.MRL  LITTELFUSE 650  1521  T/R  RoHS 
 0451005.MRSN  LITTELFUSE 267  15  T/R  RoHS 
 0451010.MR  LITTELFUSE 586  04  T/R   
 045201.5MRL  LITTELFUSE 256  13  T/R  RoHS 
 0456030.ER  LITTELFUSE 1890  14  T/R  RoHS 
 04581.25DR  LITTELFUSE 854  1817  REEL  RoHS 
 04611.25ER  LITTELFUSE 1838  0425  T/R  RoHS 
 0466.125NR  LITTELFUSE 1340  0620  T/R  PB FREE 
 0466001.NR  LITTELFUSE 5000  09  T/R  RoHS 
 0466005.NR  LITTELFUSE 5000  04  T/R  PB FREE 
 0466005.NR  LITTELFUSE 10000  06  T/R  Pb Free 
 04661.75NR  LITTELFUSE 3196  06  T/R  PB FREE 
 0468003.NRHF  LITTELFUSE 5755  13  T/R  RoHS 
 046801.5NR  LITTELFUSE 2418  05  T/R  Pb Free 
 0805L050WR  LITTELFUSE 2391  15  T/R  RoHS 
 1.5KE33A  LITTELFUSE 1000  10  T/R  RoHS 
 1206L020YR  LITTELFUSE 4000  14  T/R  RoHS 
 1206L075THYR  LITTELFUSE 2693  12  T/R  RoHS 
 1206L200PR  LITTELFUSE 1816  13  REEL  RoHS 
 1206L300SLWR  LITTELFUSE 1692  12  T/R  RoHS 
 16R900GMR  LITTELFUSE 280  1502  BULK  RoHS 
 1812L110PR  LITTELFUSE 1882  09  T/R  RoHS 
 1812L110PRT  LITTELFUSE 2423  06     
 1812L110PRT  LITTELFUSE 4500  02  T/R   
 1812L15024MR  LITTELFUSE 8048  1344  T/R  Halogen Free 
 1812L26012MR  LITTELFUSE 27975  14  T/R  RoHS 
 230.500S  LITTELFUSE 32    BOX   
 23001.5S  LITTELFUSE 134    BOX   
 2920L075DR  LITTELFUSE 493  17  T/R  RoHS 
 2920L150DR  LITTELFUSE 1006  17  T/R  RoHS 
 2920L20024DR  LITTELFUSE 795  18  REEL  RoHS 
 2920L200PR  LITTELFUSE 1332  13  T/R  RoHS 
 2920L30015DR  LITTELFUSE 504  17  T/R  RoHS 
 30R300UPR  LITTELFUSE 1935  14  AMMO  RoHS 
 30R300UU  LITTELFUSE 500  0824  BAG   
 37415000000  LITTELFUSE 2395  11  BOX  RoHS 
 5.0SMDJ45CA  LITTELFUSE 12    T/R  Pb FREE 
 5.0SMDJ45CA  LITTELFUSE 75    T/R  Pb FREE 
 5.0SMDJ45CA  LITTELFUSE 178  15  TAPING   
 MINISMDC110F2  LITTELFUSE 22  17  T/R  RoHS 
 MOV431KD10SBNL  LITTELFUSE 192  0804  BAG  RoHS 
 NANOSMDC200F2LF  LITTELFUSE 1371  1651  T/R  RoHS 
 P0080SBLRP  LITTELFUSE 2189  18  T/R  RoHS 
 P3100SBLRP  LITTELFUSE 345       
 P3100SBRP  LITTELFUSE 2355  0411  T/R   
 P4SMA24A  LITTELFUSE 541  13  T/R   
 P654P3100SBRP  LITTELFUSE 1480  08  T/R  RoHS 
 P6SMB56A  LITTELFUSE 96  18  TAPING  RoHS 
 PGB1010603MR  LITTELFUSE 40  16  T/R  RoHS 
 PGB1010603MR  LITTELFUSE 109  11  T/R  RoHS 
 PGB1010603NR  LITTELFUSE 504  15  T/R  RoHS 
 PGB1010603NR  LITTELFUSE 4520  17  T/R  RoHS 
 PGB1010603NR  LITTELFUSE 5000  22  REEL  RoHS 
 PGB1010603NR  LITTELFUSE 6650  09  T/R  RoHS 
 PGB102ST23WR  LITTELFUSE 1388  1430  T/R  RoHS 
 R429.500S  LITTELFUSE 3000  96  T/R   
 R45102.5  LITTELFUSE 900  00  T/R  LEADED 
 SL1002A090SM  LITTELFUSE 290  14  T/R  RoHS 
 SL1002A350SM  LITTELFUSE 50  14  T/R  RoHS 
 SL1002A350SM  LITTELFUSE 89  0908  T/R  RoHS 
 SL1003A090SM  LITTELFUSE 121  14  T/R   
 SMA6L13A  LITTELFUSE 2925  15  T/R  RoHS 
 SMAJ20A  LITTELFUSE 6765  20+  T/R  RoHS 
 SMAJ40CA  LITTELFUSE 3440  14  T/R  RoHS 
 SMAJ5.0CA  LITTELFUSE 483  14  T/R  RoHS 
 SMAJ58A  LITTELFUSE 4177  15  T/R  RoHS 
 SMBJ18CA  LITTELFUSE 5400  13  T/R  RoHS 
 SMBJ36ACT7  LITTELFUSE 137    T/R  RoHS 
 SMBJ48CA  LITTELFUSE 604  13  T/R  RoHS 
 SMBJ5.0A  LITTELFUSE 570  06  T/R  PB FREE 
 SMCJ12A  LITTELFUSE 7437  06  T/R  PB FREE 
 SMCJ24A  LITTELFUSE 2021  1801  T/R  Halogen Free 
 SMCJ9.0CA  LITTELFUSE 448  11  T/R   
 SMDJ13CA  LITTELFUSE 3083  14  T/R  RoHS 
 SMDJ20A  LITTELFUSE 2990  15  T/R  RoHS 
 SP302101ETG  LITTELFUSE 30000  16  T/R  RoHS 
 SP3304NUTG  LITTELFUSE 6000  17  T/R  H Free 
 V10E25P  LITTELFUSE 600  1534  BAG  RoHS 
 V33MLA1206NH  LITTELFUSE 10000  2228  T/R  RoHS 
 V420LA10  LITTELFUSE 491  05  BOX   
 V47ZA1P  LITTELFUSE 1447  1311  BOX  RoHS 
 V5.5MLA0402NR  LITTELFUSE 8210  0901  T/R  RoHS 
 V5.5MLA0603LNR  LITTELFUSE 2155  09  T/R  RoHS 
 L24C32SI  LIZE 50    TUBE  SO-8 
 9030090006  LOBGWELL 147  06  TRAY  PB FREE 
 CLZ682128MBT  LOGOS 6070  0646  T/R  PB FREE 
 9061020006R  LONGWELL 381  10  T/R  RoHS 
 9062032006R  LONGWELL 1928  10  T/R  RoHS 
 9710060408R  LONGWELL 260  13  T/R   
 AAADDR075K08  LOTES 89  1116  TRAY  RoHS 
 AAADDR077K02  LOTES 49    T/R   
 AAADDR100K28  LOTES 40  15  TRAY   
 AAADDR100K51  LOTES 341  1612    RoHS 
 AAADDR103K  LOTES 34       
 AAADDR112P07  LOTES 243  15  T/R  RoHS 
 AAADDR120K01  LOTES 22    TRAY   
 AAADDR141G77  LOTES 395  14     
 AAADDR144K01  LOTES 5165  08  BOX  RoHS 
 AAADDR240K04  LOTES 13  TRAY   
 AAAPCI011K21  LOTES 2441  14  BOX  RoHS 
 AAAPCI069K04  LOTES 262  09    RoHS 
 AAAPCI073P07  LOTES 789  1206  T/R  RoHS 
 AAAPCI165K23  LOTES 20  14  BOX  RoHS 
 AAAPCI166K25  LOTES 398  17  BOX  RoHS 
 ABAJAK026K01  LOTES 307  1633    RoHS 
 ABAJAK028K08  LOTES 1000  09  TRAY   
 ABAJKM002Y02  LOTES 1349  13    RoHS 
 ABASAT010K07  LOTES 795    TRAY  Pb FREE 
 ABAUSB015K03  LOTES 1350  1429    RoHS 
 ABAUSB031T01  LOTES 100    TRAY   
 ABAUSB031T01  LOTES 500  1202  TRAY  RoHS 
 ABAUSB115P10  LOTES 300  2022  T/R  RoHS 
 ABAUSB126P01  LOTES 573  14  TRAY   
 ACASPI004K01  LOTES 224  09  T/R   
 ACAZIF069P01  LOTES 411  13  T/R   
 ACAZIF116P01  LOTES 10  1325  TRAY   
 ACAZIF129P02  LOTES 48  14  TRAY  RoHS 
 ADDR0005K015C01  LOTES 154  13  BOX  RoHS 
 ADDR0047P001C  LOTES 534  15  TRAY  RoHS 
 ADDR0049K012C  LOTES 400    BOX   
 ADDR0049K012C  LOTES 1220    BOX   
 ADDR0049P001C  LOTES 1041  13    RoHS 
 ADDR0049P010C  LOTES 1168  13    RoHS 
 ADDR0143K002C  LOTES 740  15  TRAY   
 AUSB0341P001A  LOTES 510  17  T/R   
 DCAHSK186P01  LOTES 10  13  TRAY   
 DGMK0000092  LOTES 09  T/R   
 DGMK0000092  LOTES 29  09  T/R   
 KB6810AP2L  LOTES 1550    TRAY   
 KB7315BPAK  LOTES 73    BOX   
 LGA1155  LOTES 16    TRAY   
 SOCKETAM2  LOTES 23  10  TRAY  RoHS 
 YUSB0008P003A  LOTES 224  15  T/R  RoHS 
 LBAT54CLT1G  LRC 3138  1718  T/R  RoHS 
 LM3Z7V5T1G  LRC 3000  0716  T/R  RoHS 
 LM5Z4V3T1G  LRC 819  1423  T/R  RoHS 
 LMBR0520T1G  LRC 3000  0714  T/R  RoHS 
 LMBT3904LT1G  LRC 255  1138  T/R  RoHS 
 LMBT3904LT1G  LRC 32950  1833  T/R  RoHS 
 LMBT3906LT1G  LRC 255  1418  T/R  RoHS 
 LMBT3906LT1G  LRC 3000  0827  T/R  RoHS 
 LMSZ5237BT1G  LRC 1760  1429  T/R  RoHS 
 LMSZ5266BT1G  LRC 2998  1145  T/R  RoHS 
 LRB751S40T1G  LRC 2301  1508  T/R  RoHS 
 LUDZS5.1BT1G  LRC 1320  14  T/R  RoHS 
 GU0735PSDE1500  LS 1340  1804  T/R  RoHS 
 65043A1M60PS6FAA  LSI 5184  99  BOX  LEADED 
 ACP3448F1640SAC0  LSI 10  1204  TRAY  RoHS 
 DCAM101E  LSI 5184  99  BOX  LEADED 
 L2A0788  LSI 9734  TRAY   
 L32506800  LSI 88  0817  BAG  RoHS 
 L5A9490  LSI 960  0049  BOX   
 L80225B  LSI 257  0244  TUBE   
 LSA0049001  LSI 89  0046  TRAY  LEADED 
 LSI53C1020  LSI 53  06  TRAY  B2G 
 LSI53C1020  LSI 784  06    C0G 
 LSI53C141  LSI 89  0046  TRAY  LEADED 
 LSISAS2008  LSI 608  12  TRAY  RoHS 
 LSISS1320BA  LSI 278  0732  TRAY  RoHS 
 LSV92A35V2V16DT  LSI 1137  0925  T/R  RoHS 
 MN5772EA  LSI 72  00  TRAY  LEADED 
 SC2005F2  LSI 223  0819  TRAY  RoHS 
 DF06M  LT 90    TUBE  LEADED 
 LT1019CN85  LT 0126    LEADED 
 LT1073CS8  LT 600  0206  TUBE  LEADED 
 LT1085CM  LT 54  1027  TUBE  #PBF 
 LT1097CN8  LT 41  92+  TUBE  LEADED 
 LT1102ACN8  LT 95  0109    LEADED 
 LT1102ACN8  LT 500  0618  TUBE  #PBF 
 LT1117CST3.3  LT 100  98  TUBE  LEADED 
 LT1118CST2.5  LT 95  1003  TUBE  #PBF 
 LT1121CS85  LT 100  9350  TUBE  LEADED 
 LT1121CST5  LT 50  0024  TUBE  LEADED 
 LT1129IT  LT 55  00  TUBE  LEADED/FLOW30 
 LT1134ACN  LT 9402  TUBE  LEADED 
 LT1175CS8  LT 128  1037  TUBE  RoHS 
 LT1176CN85  LT 46  9850  TUBE  DIP LEADED 
 LT1190CS8  LT 27  0029  TUBE  LEADED 
 LT1236ACS8  LT 140  10  TAPING  RoHS 
 LT1241CS8  LT 1902  0030  TUBE   
 LT1372CS8  LT 242  0642  T/R  PB FREE 
 LT1381CS  LT 0632  TUBE   
 LT1381CS  LT 796  02+  T/R  LEADED 
 LT1399CS  LT 100  0450  TUBE  LEADED 
 LT1399CS  LT 1238  0449  T/R  LEADED 
 LT1413S8  LT 20  0421  TUBE  LEADED 
 LT1431IS8  LT 1865  0048  TUBE  LEADED 
 LT1507CS83.3  LT 44  0010  TUBE   
 LT1507IS83.3  LT 794  00  TUBE   
 LT1528CQ  LT 18  05    Pb FREE 
 LT1587CM  LT 282  00  TUBE   
 LT1587CT  LT 100  9929  TUBE  TO-220 
 LT1613CS5  LT 103  10  TAPING  RoHS 
 LT1616ES6  LT 196  0813  T/R  RoHS 
 LT1618EDD  LT 48  1828  TAPING  RoHS 
 LT1618EDD  LT 121  2103  TUBE  RoHS 
 LT1618EMS  LT 200  14  TUBE  RoHS 
 LT1619EMS8  LT 24  1453  TUBE   
 LT1619ES8  LT 2276  0708  T/R  RoHS 
 LT1634ACS81.25  LT 34  0140  TUBE   
 LT1640LIS8  LT 165  0025  TUBE   
 LT1714CGN  LT 3450  07  TUBE  RoHS 
 LT1764EQ1.8  LT 18  11    RoHS 
 LT1767EMS8  LT 300  03  T/R  Pb FREE 
 LT1767EMS8  LT 2449  05  T/R  Pb FREE 
 LT1767EMS8E  LT 56  0551  T/R  PB FREE 
 LT1767EMS8E5  LT 396  0635  TUBE  PB FREE 
 LT1937ES5  LT 179  0822  T/R  RoHS 
 LT1940EFE  LT 200  0327  TAPING  LEADED 
 LT1940EFE  LT 902  09  T/R  RoHS 
 LT1947EMS  LT 1605  0204  T/R   
 LT1962EMS8  LT 30  0723  TUBE  RoHS 
 LT1962EMS8  LT 120  0830  TUBE  RoHS 
 LT1963AEQ  LT 0744  BULK  RoHS 
 LT3012BEDE  LT 2105  TAPING  RoHS 
 LT3012EDE  LT 63  0742  TUBE  RoHS 
 LT3024IFE  LT 1142  BULK  RoHS 
 LT3028EFE  LT 54  1128    RoHS 
 LT3050EMSE5  LT 8008  11  T/R  RoHS 
 LT3430IFE  LT 30  0639  TUBE  PB FREE 
 LT3465AES6  LT 2400  0620  T/R  PB FREE 
 LT3480EMSE  LT 856  11+  T/R  RoHS 
 LT3493EDCB  LT 44  06    TRMPBF 
 LT3506EFE  LT 100  0806  TUBE  RoHS 
 LT3591EDDB  LT 100  1027  T/R  RoHS 
 LT3598EUF  LT 31  11  TUBE  RoHS 
 LT3680EMSE  LT 859  1615  TUBE  RoHS 
 LT3790EFE  LT 40  1612  TUBE  RoHS 
 LT3970EDDB3.3  LT 24  1720  TAPING  RoHS 
 LT4356HDE1  LT 10  15  TUBE  RoHS 
 LT4356HDE1  LT 42  1746  TUBE  RoHS 
 LT4356IDE1  LT 48  1429  TUBE  PBF 
 LT521  LT 62    TUBE   
 LT6004IMS8  LT 400  0824  TUBE  RoHS 
 LT6552IDD  LT 214  1033  T/R  RoHS 
 LT6700CS63  LT 230  0950  T/R  RoHS 
 LTC11646CN  LT 49  0339    LEADED 
 LTC1348CG  LT 749  0312  TUBE  LEADED 
 LTC1383CS  LT 110  1249  TUBE  RoHS 
 LTC1386CS  LT 0531  TUBE  LEADED 
 LTC1386CS  LT 100  0820  TUBE  RoHS 
 LTC1386CS  LT 300  0336  TUBE  LEADED 
 LTC1456CS8  LT 100  9741  TUBE  LEADED 
 LTC1598CG  LT 36  9649  TUBE  LEADED 
 LTC1622CS8  LT 100  01  T/R   
 LTC1624CS8  LT 62  0305  T/R   
 LTC1624IS8  LT 105  0824  TAPING  RoHS 
 LTC1627CS8  LT 2889  9950  TUBE  LEADED 
 LTC1628CGPG  LT 61    TAPING  Pb FREE 
 LTC1643LCGN  LT 25  06  TAPING  Pb FREE 
 LTC1643LCGN  LT 90  0124  TUBE   
 LTC1665IS8  LT 264  02  TUBE   
 LTC1709EG9  LT 11  1023  TAPING  RoHS 
 LTC1735CGN  LT 1751  0735  T/R  RoHS 
 LTC1760CFW  LT 10  TUBE   
 LTC1772ES6  LT 2500  0829  T/R  RoHS 
 LTC1773EMS  LT 2013  0721  T/R  RoHS 
 LTC1872BES6  LT 120  2020  TAPING  RoHS 
 LTC1983ES65  LT 0811  BULK  RoHS 
 LTC19921IMS8  LT 1806  TUBE  RoHS 
 LTC2050HS5  LT 10    TAPING  Pb FREE 
 LTC2051HVCS8  LT 88  0635  TUBE  Pb FREE 
 LTC2054CS5  LT 25    TAPING  Pb FREE 
 LTC2420CS8  LT 45  1103  TUBE  RoHS 
 LTC2609IGN  LT 369  0904  TUBE   
 LTC2632CTS8LZ12  LT 1745  TAPING  RoHS 
 LTC3402EMS  LT 220  0618  TUBE  PB FREE 
 LTC3406BES5  LT 1138  08  T/R  RoHS 
 LTC3406ES5  LT 11802  06  T/R  PB FREE 
 LTC3406ES51.5  LT 2754  0619  T/R  PB FREE 
 LTC3407EMSE  LT 4046  0413  T/R  #TRPBF 
 LTC3409EDD  LT 1024  0640  T/R  PB FREE 
 LTC3411EDD  LT 2288  0648  T/R  PB FREE 
 LTC3412AEFE  LT 908  0838  TUBE  RoHS 
 LTC3419EDD  LT 1147  1435  T/R  RoHS 
 LTC3421EUF  LT 736  13  T/R  RoHS 
 LTC3442EDE  LT 114  0802     
 LTC3533EDE  LT 152  1543  T/R  RoHS 
 LTC3548EDD  LT 1419  1005  T/R  RoHS 
 LTC3548EMSE  LT 1530  0545  T/R  PB FREE 
 LTC3552EDHC  LT 2424  07  T/R  RoHS 
 LTC3555EUFD1  LT 08  TUBE  RoHS 
 LTC3555EUFD1  LT 1782  0948  T/R  RoHS 
 LTC3577EUFF3  LT 50  0909  TAPING  RoHS 
 LTC3605IUF  LT 1636  TUBE  RoHS 
 LTC3614IUDD  LT 73  12  TUBE  RoHS 
 LTC3703EGN  LT 80    TUBE   
 LTC3728EG  LT 626  10  T/R  RoHS 
 LTC3728LEUH  LT 261  1405  TUBE  #PBF 
 LTC3728LEUH  LT 1600  0831  T/R  #TRPBF 
 LTC3728LXCUH  LT 445  0604  T/R  PB FREE 
 LTC3734EUH  LT 2023  0626  T/R  PB FREE 
 LTC3769IUF  LT 10  2116  TUBE  RoHS 
 LTC3780EG  LT 10      PB FREE 
 LTC3780EG  LT 26  1109  TUBE  PBF 
 LTC3780EG  LT 27  1730  TUBE  RoHS 
 LTC3789IUFD  LT 20  1421  TUBE  PBF 
 LTC3863IMSE  LT 17  1909  TUBE  RoHS 
 LTC3865EUH  LT 38  1818  TUBE  RoHS 
 LTC3865EUH  LT 70  0943    RoHS 
 LTC3872EDDB  LT 2125  09  T/R  RoHS 
 LTC3878EGN  LT 15    RoHS 
 LTC4006EGN6  LT 421  05  T/R  LEADED/SSOP16 
 LTC4054LES54.2  LT 2926  05  T/R   
 LTC4055EUF  LT 1272  0650  T/R  PB FREE 
 LTC4061EDD  LT 705  0741  TUBE   
 LTC4069EDC  LT 1943  0726  T/R  RoHS 
 LTC4085EDE  LT 1841  TUBE  RoHS 
 LTC4088EDE  LT 54  1123  TUBE  RoHS 
 LTC4151CMS1  LT 16  1026    RoHS 
 LTC42101IS6  LT 500  15  T/R  #TRMPBF 
 LTC4231IUD1  LT 30  1445  TUBE  #PBF 
 LTC4257CS81  LT 1170  0748  T/R  #TRPBF 
 LTC4265IDE  LT 1743  TUBE  RoHS 
 LTC4267CDHC  LT 30  05  TUBE  DFN-16 
 LTC4267CGN  LT 100  08  TAPING  RoHS 
 LTC4278IDKD  LT 210  11  TUBE  RoHS 
 LTC4300A1CMS8  LT 500  0640  TUBE  #PBF 
 LTC4413EDD  LT 118  15  TUBE  #PBF 
 LTC4413EDD  LT 460  0601  T/R  #TRPBF 
 LTC4425IMSE  LT 31  14  TUBE  #PBF 
 LTC4425IMSE  LT 74  14  TUBE  #PBF 
 LTC485IS8  LT 100  0739  TUBE  RoHS 
 LTC490CS8  LT 23  0823  TUBE  RoHS 
 LTC55052ES5  LT 265  0247  TAPING  LEADED 
 LTC6362IMS8  LT 1532  TUBE  RoHS 
 LTC660CS8  LT 55  0427  TAPING   
 LTC6803HG3  LT 27  1152  TUBE  RoHS 
 LTC6803IG3  LT 18  1619  TUBE  RoHS 
 LTM4607IV  LT 1907  TRAY  RoHS 
 ATT303070M68  LUCENT 60  9812  TUBE  PLCC 
 JC030A1M  LUCENT 69  98    LEADED 
 JC030A1M  LUCENT 155  98  TRAY  LEADED 
 LH1465AB  LUCENT 19  0004  BAG   
 LDQM2212RI  LUMEX 20  05  BULK  Pb FREE 
 SMLLX0404SIUPGUSB  LUMEX 310  1527  T/R  RoHS 
 SMLLX1210SRSGCTR  LUMEX 50      PB FREE 
 SMLLXR851SOCTR  LUMEX 1800    T/R  RoHS 
 SSALXB10GWRA  LUMEX 3191  1012  TUBE  RoHS 
 SSFLXH103LID  LUMEX 10  13  BULK  RoHS 
 LM3S101IRN20  LUMINARY 461  08  T/R  RoHS 
 LM3S102IRN20  LUMINARY 485  0707  TUBE  RoHS 
 VDV107M025S0ANG030  LUXON 9255  08  T/R  RoHS 
 VGV106M016S0ANB010  LUXON 1497    T/R   
 VGV106M025S0ANC010  LUXON 73    T/R  PB FREE 
 VGV106M025S0ANC010  LUXON 6343    T/R  ROHS 
 VGV108M010S0ANH03K  LUXON 9910  11  T/R  RoHS 
 VGV336M025S0ANC010  LUXON 838    T/R  PB FREE 
 VGV476M025S0ANE010  LUXON 500  04  T/R   
 VSV107M016S0ANE010  LUXON 704  05  T/R   
 LY621024PL70SL  LYONTEK 20  1328  TUBE   
 LY62256SL70LL  LYONTEK 0730  TUBE   
 LY625128SL70LLI  LYONTEK 38  1326  TRAY  RoHS 
 LY62L1024RL55SLI  LYONTEK 20  1218  TRAY  RoHS 
 LY62L1024SL70LL  LYONTEK 44  1704  TUBE  RoHS 
 LY62L2568RL55SLI  LYONTEK 20  1323  TRAY  RoHS 
 LY62L2568RL70LLI  LYONTEK 155  0516  TRAY  PB FREE  
 LY62L2568SL70LL  LYONTEK 44  1304  TUBE  RoHS 
 LY62L5128RL70LLI  LYONTEK 1004  0644  TRAY   
 LY62W1024SL55SLI  LYONTEK 20  1306  TUBE   
 LY62W20488ML55LLIT  LYONTEK 18  1104  TRAY  RoHS 
料号 品牌 数量 D/C PKG SPEC
如果你有任何呆料库存要我们收购,请e-mail 到 sales@firstic.com,我们将尽快估价并与你联络!
TOP
  在线产品搜索
 
料号 :
  用户登录
 
帐号 :
密码 :
忘记密码 ?

没有帐号 ?
立即注册

    • 库存表
    • 电子目录(2014)
    • 电子目录(2018)
    •
    •
丞集股份有限公司
236034 新北市土城区中央路二段191号13楼之6
电话 : 886-2-22730060 | 传真 : 886-2-22640207 | 联络我们
Copyright © 2022  丞集股份有限公司 版权所有